VX2019: Energy Storage 2.0

VX2019: Energy Storage 2.0